کازیه و جا کتابی

جعبة روباز که برای قرار دادن پرونده یا نامه ها جهت اقدام روی میز قرا ر می دهند.

مشخصات: 2طبقه و 3طبقه

نمایش یک نتیجه

بازگشت به بالا